วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

319

315 

307

308

ครู นิฐจกาญจน์ กอบกุลธนชัย
 
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)

 ครู วาสนา พันธุมะเกียรติ ครู ศิริรัตน์ ด้วงนคร ครู วันชัย เขียนจัตุรัส
314 311 312 313
ครู วิมลา เทพกล่ำ ครู สินาพร  คำน่าน ครู ยุวรี  ช่วยอาษา ครู ชญานิศ  ธนเดชภูมิสิทธ

 326

318

 323

329

ครู วัชระ ชวีวัฒน์ ครู สมโภช จันทาป ครู รัตนาภรณ์ ภูโสดนิล  ครู มีนา สุขชุ่ม

325

324

320

322

ครู สุภลักษณ์ สถิตไชยนนท์ ครู ปทุม ช่องคันปอน ครู วัชราลักษณ์ ทองกระจ่าง ครู กุลนาถ สุวรรณประเสริฐ

336

 396

328 

 327

ครู ปิยนุช รอดกระจับ  ครู สุฌาภัทร  กันพรม ครู อัฉราพรรณ นิลเถื่อน ครู วีระพงษ์ เชื่อมฉิม

335

 331 

  332

  

ครู หยาดพิรุณ ทองรักชาติ ครู สมฤดี  เลี่ยมทอง ครู ดนัย ศรีเกตุสุข ครู สุนันทา  มดตะน้อย

 334

panadda

kirita

panitta

 ครู พงศ์ศักดิ์ มวลทอง ครู ปนัดดา ลิ้มสุขนิรันดร์ ครู กิริตา  บุญศัพย์ ครู ปณิฏฐา  แสงทอง 
prangtip wannisa  templet   templet
ครู ปรางค์ทิพย์ สิงห์ทอง ครู วรรณนิสา  รัตนศิริวิบูลย์ ครู เอกชัย  อุ่นเรือน  ครู เซีย  ทองอ่อน
templet templet     
ครู ลักษิกา  พวงสวัสดิ์ ครู พิมพ์ผกา  วิเศษสา    ครู นันทวัน  มาดี   

 

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.