การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

คอมพิวเตอร์

 

   

705

704

707 pong
ครู สุดารัตน์ ปานทอง
(หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์)

ครู จุลริณี ปั้นสังข์

ครู กมล  สินเปรม 

 ครู พงษ์อภิชาติ  พลวิเศษ

709

708

 711

sutatip

 ครู นุสรา ฤกษ์สมโภชน์ 

 ครู สิรภพ  สมอุดร 

 ครู สุพรรณี  เช่นพิมาย ครู สุธาทิพย์ บุญเทียม
natthachai    710  sroifha
ครู ณัฏฐชัย  หอมบุญ ครู วันวิสา  สงวนสัตย์ ครู หทัยรัตน์  เชื้อโตเติม ครู พจรินทร์ เพาะบุญ

  710

710   

710  

  

ครู ณัฐดนัย  ชิตอักษร ครู สุรินทร์  รัตนจีนะ  ครู พร้อมพล  คำยิ่ง  
       
       พาณิชยกรรม
     

 730 Business

 724 Business

731 Business 

 0111

ครู สาธนี รัตนรังสี
(หัวหน้ากลุ่มวิชาพาณิชยกรรม)

 ครู สุวาณีภร ชุมภู 

ครู ญาณิศา ศรสงคราม 

ครู พลากร จำลอง

 710

710 

 

  

ครู บุญทิวา  เพ็งจันทรา      
       
     คหกรรม      

siriporn 

 waraporn

710 

 

ครู สิริพร  นาคเนียม

ครู วราภรณ์  ตระยางค์กูล

ครู สุภาวดี  อุปพงษ์     

 

 

 

 

       
       อุตสาหกรรม      

710

 773

 710  

ครู นรนิติ  พรมพื้น
(หัวหน้ากลุ่มวิชาอุตสาหกรรม)

ครู รัตนะ อภัยสุวรรณ 

 ครู พิวสุวลี  อวยพร 

 

       
       
       เกษตรกรรม      

dee 

  11

710

 

ครู สุนีย์  ยิ้มใย
(หัวหน้ากลุ่มวิชาเกษตรกรรม)

 ครู มณีรัตน์ พงษ์ลุน  

ครู กันย์  วงษ์พานิช  

 

 

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.