ผู้อำนวยการโรงเรียน

  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  
  pr  
  ดร. สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์  

 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัน/เดือน/ปีเกิด 4 สิงหาคม 2503
ภูมิลำเนาปัจจุบัน 401/48 ธารารินทร์เจ้าพระยาคอนโดมิเนียม ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ประวัติการศึกษา
        ปีการศึกษา 2520 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 5) โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
        ปีการศึกษา 2524 ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา  วิชาเอกพลศึกษา
        ปีการศึกษา 2530 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน มิตร สาขาวิชาพลศึกษา
        ปีการศึกษา 2550 ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน

        ปีพ.ศ.2525 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนภาชี สุนทรวิทยานุกูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
        ปีพ.ศ.2537 อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
        ปีพ.ศ.2540  เลขานุการผู้ตรวจราชการกรมสามัญศึกษา ประจำเขตการศึกษา 6
        ปีพ.ศ.2541 - 2543  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พิทักษ์และช่วยเหลือเด็กทางการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
        ปีพ.ศ.2542 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี
        ปีพ.ศ.2543 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมักกะสันพิทยา กรุงเทพมหานคร
        ปีพ.ศ.2544 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี
        ปีพ.ศ.2546 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
        ปีพ.ศ.2548 รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
        ปีพ.ศ.2557 ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร สพม.2
        ปีพ.ศ.2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร สพม.2
        ปีพ.ศ.2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี สพม.3

หน้าที่พิเศษ
        1. เป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา/ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์/ มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/มหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี
        2. เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
        3. เป็นผู้เชี่ยวชาญ/ ผู้ทรงคุณวุฒิในการศึกษาค้นคว้าวิจัยและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
        4. เป็นวิทยากรในสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานทางการศึกษาทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ อาทิเช่น     
                 4.1 วิทยากรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายหน่วยจัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                 4.2 วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (Area of Excellent) เรื่องการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 (ผอ.ดร.สมเดช สีแสง เป็นประธานกรรมการดำเนินงาน)
                 4.3 วิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพการศึกษาฯ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผลงาน/ รางวัลที่ได้รับที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา  
        1. กรรมการศูนย์พิทักษ์และช่วยเหลือเด็กทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจากนางสาวกัญจนา ศิลปอาชา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีพ.ศ.2544
        2. ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีพ.ศ. 2546
        3. รางวัลนำเสนอผลงานวิจัย Educational Research สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2556
        4. รางวัล Platinum อันดับ1 นวัตกรรมผู้บริหาร สพม. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การประกวดแข่งขันโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21ระดับประเทศ ประจำปีพ.ศ. 2557
        5. ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” คุรุสภา ประจำปีพ.ศ. 2557
        6. โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน (โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย) พ.ศ.2537 และ พ.ศ.2548 จากกระทรวง ศึกษาธิการ
        7. ชนะเลิศการนำเสนอผลงานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประเทศและเหรียญทองยอดเยี่ยมระดับภาคกลาง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา2554
        8. โรงเรียน (อยุธยาวิทยาลัย) ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ในระดับดีมาก ปีการศึกษา2555
        9. โรงเรียน (อยุธยาวิทยาลัย) ผ่านการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา2555
        10. ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย) 1 ใน 62 จาก 500 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเพื่อพัฒนาอย่างเข้มข้น (Intensive school) เพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปีการศึกษา2555
        11. ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโรงเรียนคุณภาพพิเศษโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย) (Premium School) 1 ใน 46 โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ปีการศึกษา2555
        12. ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ (สสค.) 1 ใน 185 โครงการให้ทำบันทึกข้อตกลงดำเนินงานตามโครงการ “ลูกอยุธยาค้นหา Unseen จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีผลการดำเนินงานตามโครงการผ่านการคัดเลือกในระดับภาคกลาง 1 ใน 8 โครงการให้ต่อยอดการดำเนินงานโครงการต่อไป ปีการศึกษา2556
        13. รางวัลโรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ) ระดับ 5 ดาว ปีการศึกษา 2557-2559 Energy Mind Award 2013”โดยการไฟฟ้านครหลวง
        14. รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสร้างเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์ (โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ) ปีการศึกษา 2557 โดยมูลนิธิยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
        15. รางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ระบบทวิภาคี (โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ) ปีการศึกษา 2558  โดยบริษัทซีพีออลล์จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
        16. รางวัลโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น (Clean & Green) (โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ) ปีการศึกษา 2557-2559 โดยกรุงเทพมหานคร
        17. รางวัลโรงอาหารถูกสุขอนามัย (โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ) ปีการศึกษา 2557 และ 2558 โดยกรุงเทพมหานคร
        18. รางวัลอาคารประหยัดพลังงาน โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ (MEA Energy Saving Building Award 2015 โดยการไฟฟ้านครหลวง
        19. รางวัลชมเชยสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับมัธยมศึกษารับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558
        20. รางวัลชมเชยนักเรียนพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2558 
        21. รางวัลอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2559
        22. รางวัลเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่น สมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาแห่งประเทศไทย ปี การศึกษา 2559
        23. รางวัลครูดีในดวงใจ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559
        23. รางวัลโรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ระดับ 4 ดาว ปี การศึกษา 2560 Energy Mind Award 2017”โดยการไฟฟ้านครหลวง
        24. รางวัลนักเรียนแกนนำอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2560 Young Master Energy Mind Award 2017”โดยการไฟฟ้านครหลวง
        25. รางวัลโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบสร้างสรรค์คนดี ระดับ 3ดาว เขตตรวจราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
        26. รางวัลนวัตกรรมการบริหารจัดการ โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบสร้างสรรค์คนดี เขตตรวจราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
        27. รางวัลนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบสร้างสรรค์คนดี เขตตรวจราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
        28. รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับภาคกลาง ของ อ.พ.ว.ช.

ผลงานทางวิชาการ
        1. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเรื่องผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการวิ่งแบบสลับช่วงพัก แบบต่อเนื่อง และแบบสลับช่วงพักควบคู่กับแบบต่อเนื่องที่มีต่อความสามารถในการวิ่ง 800 เมตรและองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย พ.ศ. 2530
        2. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเรื่องการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิผลองค์กร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
        ๒. รายงานการสังเคราะห์ตัวแบบการบริหารงานวิชาการ “อยุธยาวิทยาลัยยิ่งใหญ่” BEST Way to AYW SMART Model ในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พ.ศ.2551
        ๓. แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยด้วยตัวแบบ อยุธยาวิทยาลัยยิ่งใหญ่(BEST Way to AYW SMART Model) พ.ศ.2553
        4. รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พ.ศ.2553
        5. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ อยุธยาวิทยาลัยยิ่งใหญ่ (BEST Way to AYW SMART) ในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พ.ศ.2555
        6. แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาตามตัวแบบ “จันทร์หุ่นยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ 5 ทศวรรษ ปี 2559” (The 50th Anniversary Chan Hun Grateful School 2016) “สถานศึกษาแห่งความรัก ศรัทธาและกตัญญู” (Beloved, Faithful and Grateful School)
        7. นวัตกรรมการบริหาร “สีกันฯยิ่งใหญ่ ก้าวไกลสู่คุณภาพและความเป็นเลิศ” (SK.W.U. Smart & Excellent School Model 2017)

 

--------------------------------------------

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.