--งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

Display # 
Title Author Hits
ปกแผนการสอน / ตัวอย่าง / แบบฟอร์มการเขียนแผน / แบบสังเกตพฤติกรรม Written by Super User 398
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสิ่งที่ครูผู้สอนต้องปฏิบัติ ต้องมี และทำให้เกิด Written by Super User 180
แบบรายงานตนเองรายการที่มุ่งประเมิน Written by Super User 156
“ประมวลรายวิชาฉบับย่อ (Course Syllabus) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙” Written by Super User 184
"แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน 2-2558" Written by Super User 218
"แผนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๕๙" Written by Super User 279
"มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559" Written by Super User 227
"ปฏิทินนิเทศการเรียนการสอน 1-59" Written by Super User 250
“บันทึกสัญญายกระดับคุณภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559” Written by Super User 205
“รายงานสรุปผลการนิเทศและการสังเกตการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวม” Written by Super User 627

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.