--นิเทศและพัฒนาหลักสูตร

Display # 
Title Author Hits
“ประมวลรายวิชาฉบับย่อ (Course Syllabus) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙” Written by Super User 90
"แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน 2-2558" Written by Super User 132
"แผนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๕๙" Written by Super User 194
"มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559" Written by Super User 111
"ปฏิทินนิเทศการเรียนการสอน 1-59" Written by Super User 138
“บันทึกสัญญายกระดับคุณภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559” Written by Super User 90
“รายงานสรุปผลการนิเทศและการสังเกตการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวม” Written by Super User 553
“แบบฟอร์มบันทึกข้อความปะหน้าตารางสอนรายบุคคล 1/2559” Written by Super User 214
“แบบสำรวจนวัตกรรมอันเกิดจากการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามหลักสูตรสวนกุหลาบฯ ศึกษา” Written by Super User 82

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg