--นิเทศและพัฒนาหลักสูตร

Display # 
Title Author Hits
ปกแผนการสอน / ตัวอย่าง / แบบฟอร์มการเขียนแผน / แบบสังเกตพฤติกรรม Written by Super User 331
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสิ่งที่ครูผู้สอนต้องปฏิบัติ ต้องมี และทำให้เกิด Written by Super User 127
แบบรายงานตนเองรายการที่มุ่งประเมิน Written by Super User 106
“ประมวลรายวิชาฉบับย่อ (Course Syllabus) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙” Written by Super User 131
"แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน 2-2558" Written by Super User 172
"แผนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๕๙" Written by Super User 234
"มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559" Written by Super User 150
"ปฏิทินนิเทศการเรียนการสอน 1-59" Written by Super User 182
“บันทึกสัญญายกระดับคุณภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559” Written by Super User 128
“รายงานสรุปผลการนิเทศและการสังเกตการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวม” Written by Super User 586

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.