--งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

vic2562 

>>แบบฟอร์มข้อสอบกลางภาค / ปลายภาค
 >>ประมวลรายวิชา ปีการศึกษา 2562 [ฉบับย่อ] [ฉบับเต็ม]
 >>บันทึกสัญญายกระดับคุณภาพนักเรียน ปี 2562
 >>ใบแลกคาบสอน ไปราชการ
 >>แบบบันทึกขออนุญาตส่งข้าราชการครูเข้ารับการอบรม  ประชุม  สัมมนา
 >>แบบบันทึกขออนุญาตส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันนอกสถานที่
 >>แบบรายงานผลการอบรม  ประชุม  สัมมนาทางวิชาการ
 >>แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่สอนแทน
 >>แบบรายงานผลการส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด_แข่งขัน
>>บันทึกข้อความขอเปลี่ยนผู้สอนเสริมวันเสาร์
>>แบบมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนและหน้าที่ในกลุ่มการบริหาร 

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.