--งานทะเบียนวัดผล

การติดต่องานทะเบียนวัดผล

«
»

1. เวลาติดต่องานทะเบียน

          สำหรับนักเรียน

          พักระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น       เวลา 11.00 – 11.50 น.

          พักระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   เวลา 11.50 – 12.40 น.

          เย็น หลังเลิกเรียน – 16.30 น.

          สำหรับผู้ปกครอง และ บุคคลทั่วไป

          เวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.  ยกเว้น วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

 2. การขอเอกสารทางการศึกษา

          นักเรียนปัจจุบัน

-  นักเรียนต้องเขียนคำร้องด้วยตนเองในใบคำร้อง

กรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง และชัดเจน

คำร้องภาษาอังกฤษเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ ชื่อและนามสกุลเขียนให้ตรงกับชื่อ นามสกุล ใน Passport

เอกสารที่ต้องติดรูป ใช้รูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด 1.5 นิ้ว (ไม่รวมกรอบ) แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน

    และต้องไม่เป็นรูปถ่ายโพลารอยด์ รูปถ่ายสติ๊กเกอร์

-  รับเอกสารหลังจากยื่นคำร้องแล้วภายใน 2 วันทำการ สำหรับนักเรียนปัจจุบัน ไม่นับวันหยุดราชการ

นักเรียนปัจจุบันต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนเมื่อมาติดต่อกับงานทะเบียนวัดผลทุกครั้ง

-  นักเรียนทุกคนควรวางแผนการขอเอกสารทุกประเภทไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะช่วงปิดภาคเรียน

การขอเอกสารช่วงเวลาปิดภาคเรียน

         นักเรียนควรทำเรื่องขอเอกสารล่วงหน้ามิฉะนั้นจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร 

ภาคเรียนที่ 1 ขอเอกสารภายในวันที่ 10 ตุลาคม       

                   ภาคเรียนที่ 2 ขอเอกสารภายในวันที่ 31 มีนาคม

 

          ศิษย์เก่า

                   2.2.1  เขียนคำร้องขอเอกสารที่ห้องทะเบียนวัดผล

                   2.2.2     ต้องแต่งกายสุภาพ

                   2.2.3     ถ้าต้องการขอเอกสารการจบการศึกษา ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

                                 ศิษย์เก่าตั้งแต่ปีการศึกษา  2523-2546  (ใบ รบ.) 

                                 เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม

                                 1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่ติดเครื่องหมายใดๆ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

                                 2. ใบแจ้งความเอกสารหาย แต่ถ้าเอกสารชำรุดให้นำมาแสดง

                                     โรงเรียนจะออกเอกสารใหม่ให้รับเอกสารที่ขอไว้ได้ภายใน 7 วันทำการ

                                 ศิษย์เก่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2547- 2559 (ใบ ปพ.1)

                                 เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม                     

                                 1. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว (ไม่รวมกรอบ) จำนวน 2 รูป ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่ติดเครื่องหมายใดๆ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

                                 2. ใบแจ้งความเอกสารหาย แต่ถ้าเอกสารชำรุดให้นำมาแสดง

                                     โรงเรียนจะออกเอกสารใหม่ให้รับเอกสารที่ขอไว้ได้ภายใน 7 วันทำการ

                    2.2.4  ศิษย์เก่ามารับเอกสารได้ภายใน 7 วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ

 

3. ระหว่างปิดภาคเรียน 

          3.1  นักเรียนปัจจุบันต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้งที่มาติดต่องานทะเบียนวัดผล

          3.2 นักเรียนชั้น ม.3 และม. 6 ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนเมื่อมาติดต่องานทะเบียนวัดผล

                 จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม หลังจากนั้นแต่งกายสุภาพ

 

ระเบียบว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงหลักฐาน

    นักเรียนคนใดมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานในทะเบียนนักเรียนได้แก่ ชื่อ-ชื่อสกุล ของตนเอง บิดาหรือมารดา ให้ปฏิบัติดังนี้

          1. ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานที่งานทะเบียนวัดผล ห้องทะเบียนวัดผล โดยแนบหลักฐานดังต่อไปนี้

               1.1 ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

               1.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร์ได้แก้ไขข้อมูลชื่อ-ชื่อสกุล เรียบร้อยแล้วพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

          2. เมื่อยื่นคำร้องแล้วเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบหลักฐานแล้วคืนฉบับจริงให้ทั้งหมดจึงจะถือว่าการยื่นคำร้องนั้นเสร็จสมบูรณ์

          3. ในกรณีนักเรียน ม. 6 ให้ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานให้เสร็จสิ้นภายใน 30 มิถุนายน เนื่องจากโรงเรียนจะต้องส่ง

              รายชื่อนักเรียนไปยังสำนักงานทดสอบ การศึกษาแห่งชาติ (สทศ) เพื่อใช้ในการสอบ O-NET

 

คำชี้แจงสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

           การลาพัก

          1. ต้องมีหนังสือจากโครงการแจ้งทางโรงเรียน ว่านักเรียนสอบได้และเข้าร่วมโครงการ

          2. ต้องมีหนังสือขออนุญาตลาพักการเรียนจากโครงการที่นักเรียนเข้าร่วม  นำส่งหนังสือดังกล่าวที่งานสารบรรณ ตึก 9 ชั้น 1 

          3. ผู้ปกครองพร้อมทั้งนักเรียนต้องมาทำเรื่องขออนุญาตลาพักการเรียนที่ห้อง ทะเบียนวัดผล

          4. กรณีเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ต้องทำเรื่องแจ้ง เพื่อขออนุญาตลาพักการเรียนวิชารักษาดินแดน (รด.) ด้วย

          5. เมื่อนักเรียนทำเรื่องลาพักการเรียนเรียบร้อยแล้ว อนุญาตให้หยุดเรียนได้  2  สัปดาห์ก่อนเดินทาง 

          6. ให้นักเรียนขอแบบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ปพ.6 (สมุดพก) จากครูที่ปรึกษาแล้วนำไปเก็บไว้ที่บ้าน  เมื่อเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการให้นำสมุดพกมาให้ที่ปรึกษาคนปัจจุบัน

               หมายเหตุ : การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียนที่ลาพักการเรียน  ปีการศึกษาต่อไป 

                                 ให้มาติดต่องานทะเบียน หลังจากกลับมาจากต่างประเทศ

           การกลับเข้าเรียน

                        1. เมื่อนักเรียนกลับมาแล้ว ให้มารายงานตัวที่ห้องทะเบียนวัดผล  และนำส่งหนังสือ "ส่งตัวกลับเข้าเรียนจากโครงการ"  ที่ห้องงานสารบรรณ ตึก 9 ชั้น 1 

                        2. นักเรียนต้องนำหนังสือแจ้งการกลับเข้าเรียนจากงานทะเบียน ไปรายงานตัว ครูที่ปรึกษา 1 ฉบับ

                            และนำกลับมาคืนห้องวัดผล 1 ฉบับและนักเรียนต้องรายงานตัวกับครูผู้สอนวิชาต่างๆ ด้วยตนเอง

 

           การเทียบโอนผลการเรียน

                        1. สำหรับนักเรียนเรียนซ้ำชั้นเดิม นักเรียนจะใช้ผลการเรียนเดิมที่มีอยู่ก่อนการเดินทาง

                        2. สำหรับนักเรียนที่จะเลื่อนชั้นเรียน  งานเทียบโอนผลการเรียนจะเทียบหน่วยกิตการเรียนให้เท่านั้น  

                             และผลการเรียนจะเป็น  ท  (ย่อมาจากคำว่า "เทียบเท่า") 

                        3. ในกรณีนักเรียนชั้น ม. 6 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน นักเรียนต้องกลับมา เรียนชั้น ม.

                            โดยที่นักเรียนสามารถโอนผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ได้ 1 ภาคเรียน

                            และกลับมาเรียน ม. 6 ในภาคเรียนที่ 2 นักเรียนต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบด้วยว่านักเรียน

                            จะกลับมาเรียนในภาคเรียนใด การเทียบโอนผลการเรียน

                            จะดำเนินการให้เฉพาะโครงการแลกเปลี่ยนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเท่านั้น

                        4. สำหรับผลกาเรียนจากต่างประเทศ  นักเรียนต้องเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.