ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน เพชรยอดมงกุฎภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 12 ปัการศึกษา 2560 
กำหนดการสอบคัดเลือก
วันอังคารที่ 25 กรกฏาคม 2560 
เวลา 15.10  ณ อาคาร สธ 4  (คาบเรียนกิจกรรมชุมนุม)
ระดับมัะยมศึกษาตอนต้น ห้อง 4402
มัะยมศึกษาตอนปลาย ห้อง 4403
ยื่นความจำนงขอเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ที่ 
 ครูที่ปรึกษา หรือ ห้อง AFS  หรือห้องพักครูภาษาต่างประเทศ อาคาร4 ชั้น 3

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.