ข่าวกิจกรรม

333

 

2642560

 

 

นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง 
“ครูผู้สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีพัฒนาการอย่างยั่งยืน”

         

          นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง อายุ ๖๐ ปี ปัจจุบันเป็นครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


ความโดดเด่น
          ครูจิรัฏฐ์ เป็นผู้ที่มีความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพครูมาตั้งแต่สมัยเรียนชั้นมัธยมศึกษา จึงตั้งเป้าหมาย และวางแผนการดำเนินชีวิตเพื่อให้ได้เป็นครูด้วยฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนจึงต้องหารายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเรียน โดยใช้วุฒิ ม.ศ.๓ สมัครเป็นครูสอนฟันดาบในโรงเรียนเอกชนเพื่อหารายได้เรียนหนังสือ เมื่อศึกษา ต่อในระดับปริญญาตรีก็เลือกเรียนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา โดยได้รับพระราชทานทุนภูมิพล ฯ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินด้วยวิชาชีพครู

          ตลอดระยะเวลา ๓๖ ปี ของการสอนหนังสือ ครูจิรัฏฐ์มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและพิสูจน์ให้เห็นว่าคนทุกคนพัฒนาได้ บรรจุรับราชการเป็นครูตั้งแต่ปี ๒๕๒๓ ต่อมาได้เปลี่ยนวิถีชีวิตจากครูพลศึกษามาเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์เมื่อมีโอกาสไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ ปี ๒๕๒๘ จึงรู้จักกับเทคโนโลยีที่เรียกว่า “คอมพิวเตอร์” ครูจิรัฏฐ์คาดการณ์ได้ว่าคอมพิวเตอร์จะมีความสำคัญต่อการเรียนการสอนและจะมีบทบาทเป็นอย่างมากในอนาคต เมื่อกลับมาจึงแสวงหาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ จนสามารถสอน Application ในชั้นเรียนได้เป็นคนแรกๆ ของครูไทยในสมัยนั้น นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลที่รู้เท่าทันต่อวิวัฒนาการ ของเทคโนโลยีและสอนลูกศิษย์อยู่เสมอว่า “ต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ ไม่ใช่ตกเป็นทาสของเทคโนโลยี”

          ด้วยความศรัทธาและมุ่งมั่นในความเป็นครูมาโดยตลอด เมื่อมีโอกาสพัฒนาตนเองในระดับปริญญาโท ครูจิรัฏฐ์จึงเลือกเรียนสาขานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร เพราะต้องการสร้างหลักสูตรและกิจกรรม การเรียนรู้ที่บูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับวิชาต่างๆ อย่างถูกหลักวิชาการ เพื่อให้นักเรียนได้มีเครื่องมือในการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตและทันต่อยุคสมัย แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความคิดก้าวหน้า โดยเปลี่ยนแปลงตนเองให้ได้ก่อนจึงเปลี่ยนแปลงลูกศิษย์ด้วยการนำหุ่นยนต์มาเป็นแรงจูงใจเด็กให้สนใจการเรียน ช่วยดึงลูกศิษย์ออกมาจากกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่รอบๆ กรุงเทพฯ ที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ ทำให้เด็กหันมาสนใจการเรียนโดยมี กิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์สอดแทรกไปกับเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ อีกทั้งได้มีโอกาสแสดง ความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพ ได้พัฒนาผลงานร่วมกันจนได้รับรางวัลในระดับประเทศและนานาชาติ มากมายหลายรางวัล เป็นผู้รับผิดชอบจัดการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วย พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ เป็นประจำทุกปี ครูจิรัฏฐ์ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ ระเบียบวินัย ความอดทน และการทำงานเป็นทีม แก่นักเรียนทุกกลุ่มโดยเสมอภาคสามารถให้คำแนะนำเรื่องการเรียนต่อของลูกศิษย์ได้ตรงกับนิสัยและความสามารถเฉพาะบุคคลที่มีอยู่ได้เป็นอย่างดี

          นอกจากนี้ครูจิรัฏฐ์ยังเป็นแบบอย่างของการทุ่มเทการสอนหรือจัดการเรียนรู้ด้วยความพัฒนาการสอนหรือการเรียนรู้ มีความแตกฉานทั้งในเนื้อหาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ในส่วนที่รับผิดชอบ เช่น พัฒนาสื่อ และกระบวนการเรียนรู้ ชื่อ Digital Lesson ที่เน้นการค้นคว้าข้อมูลบน Internet มาสรุปและเก็บข้อมูลไว้ใน CD ได้นำเสนอในประเทศสิงคโปร์และเกาหลีใต้  ได้พัฒนา Software ชื่อ Cyber Lecture ที่ใช้บันทึกภาพแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาทำเป็นสื่อการสอน ดำเนินโครงการเรียนรู้ร่วมกับต่างประเทศจำนวนมากมายหลาย โครงการ ครูจิรัฏฐ์มีองค์ความรู้ นวัตกรรมหรือผลงานที่มีคุณภาพ สามารถนำไปเผยแพร่ได้ในระดับประเทศหรือนานาชาติ เช่น หลักสูตร Peer Coaching Program เป็นการให้ครูนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนซึ่งครูจิรัฏฐ์ได้ทำหน้าที่วิทยากรอบรมครูไม่น้อยกว่า ๑,๓๑๖ โรงเรียนทั่วประเทศ

           ปัจจุบันครูจิรัฏฐ์ยังคงทำหน้าที่ครูผู้สอนอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจจนเพื่อนครู ผู้บริหาร นักเรียน และ ผู้ปกครองทุกคนให้ความไว้วางใจ เพราะนอกจากจะนำระบบไอทีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วยังวางกลไกการจัดการทรัพยากรสาธารณูปโภคในโรงเรียนโดยใช้ Solar Cell เพื่อประหยัด พลังงานให้โรงเรียนลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าจาก ๗๐๐,๐๐๐ บาท เหลือเพียง ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง พัฒนานักเรียน และรู้จักทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองอย่างเป็น ระบบจนส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน ครูจิรัฏฐ์จึงเป็นแบบอย่างของครูผู้สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่มี พัฒนาการอย่างยั่งยืน และเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี ๒๕๖๐

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.