ข่าวกิจกรรม

ประมวลรายวิชา (course syllabus)

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

 

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปะ
ภาษาต่างประเทศที่ 1 ภาษาต่างประเทศที่ 2 สุขศึกษาพละศึกษา แนะแนว การงานอาชีพฯ
         
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์    สังคมศึกษา    ศิลปะ 
  ภาษาต่างประเทศที่ 1   ภาษาต่างประเทศที่ 2   สุขศึกษาพละศึกษา      การงานอาชีพฯ
 แนะแนว
         
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์        สังคมศึกษา    ศิลปะ
   ภาษาต่างประเทศที่ 1    ภาษาต่างประเทศที่ 2    สุขศึกษาพละศึกษา      การงานอาชีพฯ  แนะแนว
 

 

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์            สังคมศึกษา           ศิลปะ               
 ภาษาต่างประเทศที่ 1  ภาษาต่างประเทศที่ 2  สุขศึกษาพละศึกษา          การงานอาชีพฯ  แนะแนว         
         
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์       สังคมศึกษา    ศิลปะ 
  ภาษาต่างประเทศที่ 1   ภาษาต่างประเทศที่ 2   สุขศึกษาพละศึกษา      การงานอาชีพฯ  แนะแนว
         
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์        สังคมศึกษา     ศิลปะ
   ภาษาต่างประเทศที่ 1    ภาษาต่างประเทศที่ 2    สุขศึกษาพละศึกษา       เกษตรกรรม  แนะแนว
 

skn news

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.