ข่าวกิจกรรม

 นางสาวกานต์ณิชา  สวัสดิเกียรติ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส
สมาคมครูฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ประจำปี 2560

12 1

 

skn news

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg