บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

821 

820

815

811

ครู จันทร์จีรา หัตถยาธิพล
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศที่ 1)

ครู ธมกร สุขวัฒนผล 
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศที่ 2)

 ครู ชไมพร เลิศคณาวนิชกุล 

ครู พัชยา สิทธิวงศ์ 

807

IMG 5158 

818 

808 

ครู พัชรา ประชาเสริมศาสตร์ ครูรัตนา กิจพัฒนาสมบัติ ครู ธีรา  พงษ์ศาสตร์ ครู สุรีรัตน์ รอดบ้านเกาะ

822  

816 

  823

 892

ครู จุติมา  ศรีบัว ครู พรรณี ศรีสุระ ครู ณัฐิยา  โพธาราม ครู กิตติมา แจ้งคำขำ

IMG 5397 

 819

 001

IMG 4929 

 ครู ภัทรานีย์  เวก้า ครูเกริกเกียรติ สรณะพิบูลย์ ครูสิริพรรณ ถาวรจักร์ ครู ธนิศร  ประประโคน
   
IMG 4958 112 SKN 4078 121

 ครูวัลลภา โตติยะ

 ครูรมัณยา วงศ์วรพิทักษ์

 ครูญาณกวี สิงห์ทอง

ครูประไพ เบญจวรเดช

 benchaporn  nanthawat  khwanchanok papichanan 

 ครูเบญจพร  จ่าภา

ครูนันทวัฒน์  ทับเงิน 

ครูขวัญชนก  อิสมาแอล 

ครูปภิชยานันต์  จันทร์โฉม 

 aliz templet   templet  templet
ครูแก้วธิดา  คำภิรานนท์  ครูรัศมีวรรณ  วชิรานุลักษณ์  ครูวรีสรา  จารย์ปัญญา  ครูนันท์นภัส  นนท์ตานอก 
IMG 4961 phennapa peangdao  
 ครูพัชราภรณ์ รัตนบุรี  ครูเพ็ญนภา  ดอนสม  ครูเพียงดาว  การสมัคร   
       
       

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.