ประชาสัมพันธ์

1000116733 XXL

         

 

             ผศ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยถึงผลงานวิจัยวรรณกรรม เรื่องอิเหนา ว่า อิเหนา เป็นวรรณกรรมที่เป็นมรดกร่วมของกลุ่มประเทศอาเซียน มีที่มาจากนิทานปันหยี ซึ่งแพร่หลายตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยกำเนิดของนิทานมาจากพระมหากษัตริย์ของชวาตะวันออก 2 พระองค์ สร้างวีรกรรมที่เป็นต้นกำเนิดคือ การรบการปกครองอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง รวมถึงเรื่องราวความรักที่กษัตริย์ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงต่างเมืองที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกัน เกิดการหลอมรวมอาณาจักร นิทานเรื่องนี้มีความสำคัญในเชิงของศิลปะ และเป็น แรงบันดาลใจให้กับศิลปินในการสร้างงานศิลปกรรมต่างๆ ทั้งใน ด้านวรรณกรรม ประติมากรรม จิตรกรรมและการแสดงต่างๆ ซึ่งในชวามีการนำเรื่องนี้ไปเล่นหนัง เล่นหุ่น ละครรำ ละครหน้ากากต่างๆ  ขณะที่มลายูนำไปเล่นหนัง เล่นละคร ส่วนในประเทศไทย นำมาเล่นละครใน อีกทั้งยังมีการแสดงประเภทอื่นๆ ที่นำนิทาน เรื่องนี้ไปเล่น เช่น ละครดึกดำบรรพ์ หมอลำซิ่ง ละครรำ ละครพูด ละครเวทีต่างๆ เรื่องปันหยีของไทยที่สมบูรณ์ที่สุดคือ พระราชนิพนธ์ เรื่องอิเหนาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ที่มีลักษณะสำคัญคือ ใช้เพื่อเล่นละครในเป็นละครรำของ พระมหากษัตริย์ซึ่งเมื่อเข้ามาในสังคมไทย ได้นำมาใช้ในวัตถุประสงค์เฉพาะ ได้แก่ การนำมาใช้ในการแสดง ที่มีขนบการ ประพันธ์และขนบการแสดงเฉพาะตัว เรื่องอิเหนาจึงมีมิติในวรรณคดี ต่างชาติและวรรณคดีการแสดงของไทยผสมผสานอยู่ด้วยกัน
           ผศ.ดร.ธานีรัตน์ กล่าวต่อไปว่า จากการศึกษาวิจัยได้ค้นพบว่า อิเหนาใน พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 2 มีแก่นสำคัญ ของนิทานปันหยี ที่เชิดชูวีรกรรมของตัวละครเอก ความรัก ความกล้าหาญ มีการสืบทอด อนุภาคสำคัญของนิทานปันหยีไว้ รวมถึง บทบาทหลักของตัวละคร แต่แสดงเอกลักษณ์ แบบไทยไว้ มีการตัดแต่งต่อเติม ปรับเรื่องให้สอดคล้องกับ ละครใน เช่น การปรับแต่งให้เป็นบทพรรณนาให้เป็นไป ตามแบบแผนของวรรณคดีบทละครในของมีการประพันธ์ ด้วยภาษาที่งดงามในวรรณศิลป์และเอื้อต่อการแสดงละครใน เต็มไปด้วยโวหารที่มีความหมายทิ้งท้ายลึกซึ้ง ตลอดทั้งเรื่องหรือที่เรียกว่าวรรคทอง มีการเล่นเสียงสัมผัส การสรรคำ การเล่นคำหรือการใช้คำเปรียบที่ใช้ความหมาย และมีการดัดแปลงและสร้างสรรค์ใหม่หลายตอน เพื่อความสนุกและความสมเหตุ สมผล เอื้อแก่การแสดงละครรำแบบละครในประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะช่วยตอบโจทย์และขยายความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมมากขึ้น ได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมอาเซียน ได้เห็นความหลากหลาย ของวัฒนธรรมในอาเซียน ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจะเป็นประชาคมที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/nnd/2373656

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.