ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนฝีมือชนคนสร้างชาติ...

          หากหนึ่งในเป้าหมายของการศึกษาเล่าเรียน ยังคงเป็นไปเพื่อการประกอบอาชีพ เมื่อเรียนจบแล้ว สามารถเลี้ยงตัวเองได้ในเบื้องต้น และดูแลรับผิดชอบครอบครัวได้ในเวลาต่อมา  โจทย์ของวันนี้คือ เมื่อเรียนจบแล้วความรู้ที่เรียนมาจะนำพาเราไปสู่จุดนั้นได้หรือไม่ และต้องอาศัยระยะเวลามากน้อยเพียงใดในการไปสู่จุดนั้น ส่วนหนึ่งของคำตอบเหล่านี้ คือการเรียนอะไรก็ได้ที่จะย่นย่อระยะเวลาเรียน และได้ทักษะติดตัวมาเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ทันที ไม่ว่ากระแสโลกจะเป็นเช่นไร การมีทักษะฝีมือติดตัวย่อมได้เปรียบ เพราะหมายถึงวิชาชีพอยู่ในกำมือเราเอง และตัวเราเองเป็นผู้กำหนดเส้นทางชีวิตได้เอง เหตุนี้ ทางเลือกอีกทางหนึ่งที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้น การเรียนสายอาชีวะ
          
          มูลนิธิเอสซีจีจึงได้ริเริ่มโครงการ “ฝีมือชน คนสร้างชาติ” ขึ้น  เพราะตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างบุคลากรในสายอาชีพว่าเขาคือฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงยกย่องคนกลุ่มนี้ ให้เป็น “ฝีมือชน” ผู้ที่เป็นนักคิดและนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์หรือสถาบันอาชีวะ ด้วยเหตุนี้มูลนิธิเอสซีจีจึงมอบทุนการศึกษา ‘ฝีมือชน   คนสร้างชาติ’ จำนวน 300 ทุน มูลค่าทุนละ 20,000 บาท/ปี สำหรับน้องๆ ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีใจรักในการเรียนสายอาชีพและสามารถสอบเข้าและเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี 1 สาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน เป็นทุนที่ให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อปูทางสู่การมีอาชีพที่มั่นคงในอนาคต โดยนักเรียนทุนจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษทั้งการส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะที่จำเป็น อาทิ อบรมเรื่องกระบวนการคิดเพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพ พร้อมฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ ตลอดจนยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ปลูกจิตสำนึกสาธารณะ เพื่อให้น้องๆ เป็นฝีมือชนที่เก่งและดี          สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี เล่าถึงความมุ่งหวัง ความต้องการบุคลากรคุณภาพในสายอาชีวะ “ปัจจุบันกำลังคนในสายอาชีวะยังขาดแคลนอยู่มากสวนทางกับความต้องการ ผนวกกับข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุตัวเลขล่าสุดเมื่อเมษายน 2558 ว่ามีบัณฑิตปริญญาตรีตกงานกว่า 139,000 คน มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนให้เยาวชนหันมาสนใจเลือกเรียนในสายอาชีพ เพื่อสร้างขุมกำลังฝีมือชนให้เป็นทั้งคนเก่งและดี ไม่เพียงเท่านี้ ในทุกๆ ปี มูลนิธิฯ ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้นักเรียนทุนฯ ไม่ว่าจะเป็น การจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน อาทิ การฝึกงานในช่วงปิดเทอม โดยเปิดโอกาสให้น้องๆ ในระดับ ปวช. ปี 3 เข้าร่วมฝึกงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้ขั้นตอนในการทำงานจริง ได้สัมผัสประสบการณ์จริง อย่างไรก็ตามมูลนิธิฯ คงไม่อาจดำเนินโครงการฯ นี้ได้อย่างราบรื่นโดยปราศจากพันธมิตรอย่างภาครัฐ ล่าสุดนี้มูลนิธิฯได้รับทราบข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่า มียอดผู้สมัครเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา สูงถึง 202,410 คน ถือว่าตัวเลขผู้สมัคร เพิ่มขึ้น 26.04% เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีผู้สมัครจำนวน 160,590 คน ซึ่งนับเป็นนิมิตรหมายที่ดี ในปี 2559 นี้ มูลนิธิฯ หวังว่าจะมีน้องๆ สนใจสมัครทุนฝีมือชน คนสร้างชาติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  เพราะการที่ประเทศจะมีบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความถนัดที่หลากหลายเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้น ย่อมส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นทางเลือกทางการศึกษาจึงเป็นก้าวแรกๆ ที่สำคัญมากทีเดียว”

          น้องอาร์ม พงศธร สำอางค์ศรี ปวช. 3 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาหนึ่งในนักเรียนทุนฝีมือชน คนสร้างชาติ เล่าว่า “ผมเลือกเรียนอาชีวะ เพราะตอนผมเด็กๆ เห็นพี่ชายที่เรียน ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า ทำโปรเจ็กต์รถเข็นสำหรับผู้ป่วย ผมรู้สึกว่ามันน่าสนุกและเห็นว่าเรียนแบบนี้มันได้ลงมือทำจริงๆ เห็นเป็นรูปเป็นร่างจริงๆ พอได้เรียนจริงๆ ยิ่งเรียน ยิ่งใช่ครับ เมื่อได้เรียนในสิ่งที่ชอบ เราก็จะทำมันออกมาได้ดี นอกจากนี้ ผมยังได้รับโอกาสจากอาจารย์ให้มาร่วมคิดค้นและทำโปรเจ็กต์ร่วมกับรุ่นพี่ในการประดิษฐ์ “เครื่องปอกกระเทียม” โดยเครื่องนี้สามารถปอกกระเทียมได้เฉลี่ย 30 กก./ชม. เมื่อนำเครื่องนี้ไปประกวดสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รางวัลชนะเลิศ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท ‘สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ’ ในระดับภาคกลางเมื่อพฤศจิกายน 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผมอยากบอกน้องๆ ที่กำลังจะจบ ม.3 ให้สำรวจความชอบ ความสนใจของตัวเอง และค้นคว้าหาข้อมูลว่าหลักสูตรที่เราอยากเรียนนั้นเป็นอย่างไร เพื่อประกอบการตัดสินใจของน้องว่าจะเลือกเรียนสายไหนให้ตอบโจทย์ตัวน้องได้ดีที่สุด”
          มาลองฟังนักเรียนทุนฝีมือชน คนสร้างชาติ ที่เป็นผู้หญิงกันบ้าง น้องโบว์ลิ่ง ณัฐพร ศิริประสาน ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้น ปวช.ปี 3 สาขางานก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เจ้าของเกรดเฉลี่ย 3.89 เล่าว่า “ถึงหนูจะเป็นผู้หญิง แต่การเรียนสายช่าง โดยเฉพาะสาขางานก่อสร้างที่หนูเรียน ไม่เป็นอุปสรรคเลยค่ะ เราสามารถทำทุกอย่างได้เท่าเทียมกับเพื่อนๆ ผู้ชาย หนูได้รับเลือกเป็นหัวหน้าชั้นด้วยค่ะ สิ่งที่ทำให้หนูรักงานสายนี้เพราะตอนที่หนูอายุประมาณ 5-6 ขวบ หนูตามคุณปู่ที่เป็นช่างไปตามที่ต่างๆ เสมอ อย่างไปช่วยทำกุฏิให้หลวงพ่อ หนูก็ช่วยหยิบไม้ หยิบเครื่องมือตามประสาเด็กๆ แล้วพอได้มาเรียน ปวช. ยิ่งแน่ใจว่าเลือกเรียนถูกทาง เพราะอาชีวะสอนให้คิดเป็นทำเป็น ได้นำความรู้และทักษะที่มีไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆ หนูกับเพื่อนๆ ไปช่วยซ่อมบ้านให้กับชุมชนที่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ที่โดนพายุถล่มบ้านเรือนเสียหาย หนูยังจำภาพความทรงจำครั้งนั้นได้ดีค่ะ ได้ตีแบบ ได้ปีนผูกเหล็กเทคาน ได้ผสมปูน มันเป็นการได้ใช้ความรู้ ได้วางแผนและลงมือทำจริงๆ จากสิ่งที่เราเรียน ทำประโยชน์ให้กับคนในชุมชน พวกเราภูมิใจมากค่ะ”

          น้องโบว์ลิ่งกล่าวทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจถึงช่วงเวลาที่เธอกำลังตัดสินใจว่าเธอจะเรียนต่อ ม.4 หรือ ปวช. โดยขณะนั้นผลการเรียนของเธอคือเกรดเฉลี่ย 3.7 ตอนนั้นเพื่อนๆ ของเธอหลายคนเลือกเรียนต่อ ม.4 ในขณะที่เธอแน่วแน่ในสิ่งที่เธอชอบ ตลอดจนการเรียนที่จบเร็ว ได้ทำงานเร็ว ก็เป็นอีกเหตุผลในการตัดสินใจของเธอ “หนูคิดว่าการเรียนสายอาชีวะ เป็นการเพิ่มทางเลือกให้ตัวหนูค่ะ เลือกว่าอยากเรียนสาขาไหน ถนัดอะไร เลือกว่าเรียนจบ ปวช. แล้ว จะเรียนต่อ ปวส.หรือจะหางานทำเลย หรือหากเรียนจบ ปวส.แล้ว ก็ยังเลือกว่าจะต่อ ป.ตรี หรือจะทำงาน สำหรับหนู หากว่าเรียนจบ ปวช.แล้ว ครอบครัวไม่มีเงินมากพอ หนูก็จะหางานทำก่อนค่ะ เลี้ยงตัวเอง หารายได้จุนเจือครอบครัวก่อนค่ะ”

          มูลนิธิเอสซีจีเชื่อมั่นว่าการสร้างโอกาสทางการศึกษาคือการสร้าง ‘คน’ ประเทศชาติไม่อาจมั่นคงแข็งแรงได้ หากทรัพยากรที่ล้ำค่าที่สุดยังขาดการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพจากทุกภาคส่วนในประเทศ มูลนิธิฯ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างฟันเฟืองชิ้นเล็กชิ้นน้อยต่อไป เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปพร้อมๆ กันกับ ฝีมือชน คนสำคัญ ที่จะผลักดันประเทศชาติ
           
          สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครขอรับทุน ‘ฝีมือชน คนสร้างชาติ’ สามารถเข้าไปดูกติกาเงื่อนไขการสมัครพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.scgfoundation.org หรือ www.scgfoundation.org/ฝีมือชนคนสร้างชาติ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 มิถุนายน 2559  หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2586 1719

 

คลิกที่นี่

ที่มา https://blog.eduzones.com/magazine/157177

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.