ผลงานดีเด่น

 

10525674 844664045602764 2473625826594520696 n  

งานสารบรรณหมายถึง  งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร  เริ่มตั้งแต่การจัดทำ  การรับ-การส่ง  การเก็บรักษา  การยืม   การทำลาย  ซึ่งเป็นการกำหนดขั้นตอนขอบข่ายของงานสารบรรณ  ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร  เริ่มตั้งแต่ การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จดจำ ทำสำเนา ส่งหรือสื่อข้อความ  รับ  บันทึก  จดรายงานการประชุม  สรุป  ย่อเรื่อง  เสนอ สั่งการ  ตอบ  ทำรหัส  เก็บเข้าที่  ค้นหา  ติดตามและทำลาย  ต้องเป็นระบบที่ให้ความสะดวก  รวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.