สวนกุหลาบศึกษา

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมชาวสวนกุหลาบวิทยาลัย

          เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาวสวนกุหลาบฯนั้น เป็นสิ่งดีงามอีกสิ่งหนึ่งที่นักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนปัจจุบันหรือศิษย์เก่า พึงระลึกและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำรงชีวิต ซึ่งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนั้นได้ทำการปลูกฝังให้กับนักเรียนทุกคน ดังนี้

  1. การแต่งกายการแต่งกายนั้นเป็นเอกลักษณ์แห่งความเป็นนักเรียนสวนกุหลาบฯ โดยถือว่า เมื่อนักเรียนแต่งเครื่องแบบใดๆก็ตาม ที่มีชื่อโรงเรียนประกอบอยู่ จะต้องแต่งให้เรียบร้อยตามลักษณะเครื่องแบบนั้นๆ เสมอ ดังคำกล่าวที่ว่า "แต่งตัวเรียบร้อยจนมองข้างหลังก็รู้ว่าเป็นนักเรียนสวนกุหลาบฯ" และจะต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับเครื่องแบบที่นักเรียนใส่อยู่ทุกครั้ง โดยพึงระลึกอยู่เสมอว่า เครื่องแบบที่นักเรียนใส่ เป็นเครื่องแบบที่มีเกียรติยิ่ง
  2. ความประพฤติและความเป็นผู้นำ นักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนั้นเป็นผู้ยึดมั่นในความมีระเบียบวินัย มีมารยาท มีความซื่อสัตย์ กล้าแสดงออกและพร้อมที่จะเป็นผู้นำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมีจุดเน้นอย่างยิ่งที่จะฝึกนักเรียนทุกคนให้จบการศึกษาออกไปเป็นผู้นำของสังคมในทุกระดับ และมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต เป็นคนดีของสังคมและเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ดังนั้น นักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจะมีความประพฤติเรียบร้อยตลอดเวลาอยู่อย่างสม่ำเสมอ และกล้าแสดงออกในทางที่สมควรอยู่เป็นนิจ รวมทั้งจะเป็นผู้ที่เป็นพลเมืองดีของประเทศ และมีความกตัญญูต่อแผ่นดิน
  3. ความเสียสละ นักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมีหน้าที่ที่จะต้องเสียสละและเป็นผู้นำของส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอยู่เสมอ และจะคอยช่วยเหลือผู้อื่นและช่วยเหลือสังคมในทุกโอกาส
  4. ความรัก ยึดมั่น และกตัญญูต่อสถาบัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนมีจิตสำนึกที่จะรัก ยึดมั่น และตอบแทนโรงเรียนที่เป็นแหล่งให้ความรู้และปลูกฝังสิ่งดีงามให้แก่นักเรียนเป็นอย่างยิ่ง นักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่ดีจะมีจิตสำนึกที่จะร่วมกันพัฒนาและสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนในทุกวิถีทางในทุกโอกาส แม้ว่าตนเองจะจบออกไปเป็นศิษย์เก่าแล้วก็ตาม 
  5. รักเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง เป็นหัวใจสำคัญเป็นอย่างยิ่งของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ที่สอนให้นักเรียนทุกคนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นักเรียนจะได้รับการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามจากรุ่นพี่ และรุ่นพี่จะเป็นคนคอยให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางที่ดีที่ควรให้แก่รุ่นน้อง ช่วยเหลือรุ่นน้องตามความสามารถ ซึ่งรุ่นน้องก็จะมีความเคารพรุ่นพี่ ตลอดจนเพื่อนในรุ่นเดียวกัน จะได้รับการปลูกฝังให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความรัก ความสามัคคี ร่วมทุกข์ร่วมสุขในทุกโอกาส จึงสังเกตได้ว่านักเรียนที่จบจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยทุกคน จะมีสังคมที่กว้าง ทั้งสังคมในรุ่น สังคมรุ่นพี่และรุ่นน้อง และสังคมเหล่านี้จะคอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดไป

          เอกลักษณ์เหล่านี้นับเป็นแบบฉบับของนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับจากสังคมมาโดยตลอด และแบบฉบับนี้เองที่จะสร้างพลเมืองที่ดีให้แก่ประเทศชาติได้ตลอดไป

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.