เจ้าหน้าที่สำนักงาน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ แผนงาน และงานบุคคล    
 templet templet dennaoha  templet 
  นางสาวมณฑิชา  สรสิทธิ์
งานบุคคล
 นาวสาววลัยลักษณ์  วงขำ
งานการเงิน
 นางสาวเด่นนภา  สิมาฉายา
งานการเงิน
 นางสาวพิมลพรรณ  ยองใย
งานการเงิน
 waranit  templet  templet templet 
  นางสาววรานิษฐ์  รุ่งสถิตย์พงษ์
งานการเงิน
นายสงกรานต์  หามนตรี
งานพัสดุ
 นางสุลิลทิพย์  เมธานนท์
งานพัสดุ
  นางสาวรุ่งระวี  โยเนดะ
งานแผนงาน
       
กลุ่มการบริหารงานวิชาการ    
                templet            templet             templet               templet
         นางสาวสาธิยา  วิเชียรวัฒนานนท์
                      งานวิชาการ
         นายสุทธิพงศ์  ค้วนแอ่ม
                งานวิชาการ
           นางสาววรรณวิภา  นิยมทอง
                       งานวิชาการ
                  นางสาวธัญชนก  น้อยสำแดง
                         งานทะเบียน-วัดผล
       
  กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน
               templet             templet              templet                  templet
        นางสาวเสาวลักษณ์  งามสม        ว่าที่ ร.ท. ยุทธนา  จงรวมกลาง               นายสามัคคี  พุฒพวง                นางสาวสุภาภรณ์  ไกยฝ่าย
                  templet  templet  templet  templet
         นางสาวณัฐพัชร์  ศรียางนอก      
       
  กลุ่มการบริหารทั่วไป
       
         นางสาวดวงใจ  โรจนพรพิรักษ์
                   บริหารทั่วไป
           นายณัฐดนัย  ชิตอักษร
                 โสตทัศนศึกษา
       นางสาวพงษวรรณ  สุขสมรัตน์
                  บริหารทั่วไป
            นางสาวศิวาพร  ใบพลูทอง
                  งานประชาสัมพันธ์
            wipawee             templet            templet                 templet
          นางสาววิภาวี  เพ็งเกตุการณ์
                    งานพยาบาล
      นางสาวภัทราวดี  อับดุลราฮิม
              พี่เลี้ยงเด็กพิการ
   
       
สำนักงานโครงการพิเศษ    
           nattha          pirawan  templet  templet
            นางสาวณัฏฐา  เล็กรังส์
                 งานโครงการพิเศษ
       นางสาวพิราวรรณ  ลีพลกรัง
             งานโครงการพิเศษ
     นางสาวสุดาพร  หลาบหนองแสง
              งานโครงการพิเศษ
             นางสาวศรัญญา  สุดเฉลียว
                   งานโครงการพิเศษ
             templet            templet    
              นายทศพร  นาทเอก
                    ช่างเทคนิค
           นางสาวเสาวณีย์  การุณย์
              งานโครงการพิเศษ
   
       
งานห้องสมุด    
              jiraporn          sujitra    
                นางสาวจิราพร   ขาวขำ         นางสาวสุจิตรา  การุณกิติสาร    
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.