นิเทศและพัฒนาหลักสูตร

“แบบฟอร์มสรุปหัวข้อรายวิชา IS2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2”
“แบบประเมินความพึงพอใจ กิจกรรม ลดเวลาเรียน 2559”
“เเผ่นพับลดเวลาเรียน 2559”
“แบบประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 2559”
“แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ ฉบับแก้ไข 59”
“แบบสำรวจนวัตกรรมอันเกิดจากการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามหลักสูตรสวนกุหลาบฯ ศึกษา”
“แบบฟอร์มบันทึกข้อความปะหน้าตารางสอนรายบุคคล 1/2559”
“รายงานสรุปผลการนิเทศและการสังเกตการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวม”
“บันทึกสัญญายกระดับคุณภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559”
"มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559"
"ปฏิทินนิเทศการเรียนการสอน 1-59"
"แผนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๕๙"
"แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน 2-2558 / บทคัดย่อ (word) / บทคัดย่อ (PDF)
“ประมวลรายวิชาฉบับย่อ (Course Syllabus) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙”
“แบบฟอร์ม การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
รางวัลเกียรติยศ “เพชรสวนนนท์” ประจำปีการศึกษา 2558”
“การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
รางวัลเกียรติยศ “เพชรสวนนนท์” ประจำปีการศึกษา 2558 ”
“หัวกระดาษข้อสอบอัตนัย ปลายภาคเรียนที่ 2/2558”
“ตัวอย่าง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแบบบันทึกสัญญายกระดับคุณภาพนักเรียน รายงาน วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ”
“แบบรายงานตนเอง (Base Line) ในการปฏิบัติงานในบทบาทของ “ครูผู้สอนประจำวิชา” ฉบับพัฒนาสำหรับปีการศึกษา 2558”
“ประมวลรายวิชาฉบับย่อ (Course Syllabus) ๒๕๕๘”
“คู่มือการเขียนโครงการและรายงานโครงการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘”
“บันทึกข้อความการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘”
“แบบสรุปรายงานตนเองของครูผู้สอนประจำวิชา ”
“การส่งแผนการจัดการเรียนรู้ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รายงาน ”
“การเรียงลำดับเล่มแผนการจัดการเรียนรู้ 2558 ”
“โปรแกรมการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 2558 ”
“แผนการจัดการเรียนรู้ 58” / "แบบรายงานครอบครัวประจำชั้น 58"
“แบบรายงานนิเทศสวน ฯ วิชาการ 58” / "แบบรายงานสวนกุหลาบงานหัวหน้ากลุ่มสาระ 58"
“แบบติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียน"
“แบบฟอร์มโครงร่างงานวิจัย 58 / แบบฟอร์มการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 58”
“แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล / ตารางวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล”
“แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรครู ปีการศึกษา 2557”
“ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 58”
แบบฟอร์ม Acc 3
แบบลงนามนร.ศิลปฯ
ฟอร์มค่าใช้จ่ายกิจกรรมนักเรียน
ขออนุญาตนักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรม ระดับภาค ครั้งที่ ๖๔
“การสำรวจการเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่ ”
“คู่มือทำโครงการ และรายงานผลโครงการประจำงบประมาณ 2558”
“รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง”
“คู่มือแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล”
“แบบรายงานข้อมูลผลสำเร็จทางวิชาการภายนอกฯ ของนักเรียน”
“หัวกระดาษเอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางวิชาการ เสริมเข้มวันเสาร์ ห้องปกติ”
“หัวกระดาษเอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางวิชาการ เสริมเข้มวันเสาร์ โครงการพิเศษ”
“แบบฟอร์มการส่งอัตรากำลัง”
“แบบกรอกข้อมูลประวัติบุคลากรดีเด่น56”
“ตัวอย่างหัวข้อสอบ ”
“รายการอ้างอิงตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ”
“แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนกลุ่มสาระ”
“แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง”
“แนวคิดในการนิเทศการศึกษายุคใหม่”
“แบบนิเทศ สังเกตการสอนกลุ่มสาระบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ”
“บันทึกปะหน้าตารางบุคลากร 2556 ”
“บันทึกข้อความแลกคาบ ”
“บันทึกข้อความรายงานการไปอบรม”
“บันทึกข้อความรายงานการไปแข่งขัน ”
“บันทึกข้อความตารางสอนรายบุคคล”
“บันทึกข้อความขออนุญาตไปอบรม ”
“บันทึกข้อความขออนุญาตไปแข่งขัน ”
“แบบประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
“แนวทางการจัดหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาของเศาษฐกิจพอเพียง ระดับ ม.ต้น ”
“แนวทางการจัดหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาของเศาษฐกิจพอเพียง ระดับ ม.ปลาย”
“หน่วยการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ”
“เศรษฐกิจพอเพียง ”
“แบบฟอร์มหนึ่งแสนครูดี 56 ”
“แบบรายงานรางวัลครูและนักเรียน ”
“ แบบฟอร์มการกรอกบุคลากรดีเด่น”
“ การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี”
“ แบบฟอร์ม Best Practice : BP”
“ ภาคผนวก (ตัวอย่างการจัดกิจกรรมอาเซียน)”
“ หลักสูตรอาเซียนตอนที่ 4”
“ หลักสูตรอาเซียนตอนที่ 3”
“ หลักสูตรอาเซียนตอนที่ 2”
“ หลักสูตรอาเซียนตอนที่ 1”
“แผนจัดการเรียนรู้ 1 ฉบับปรับปรุง”
“แบบฟอร์มหนึ่งแสนครูดี 55”
“แนวปฏิบัติการดำเนินการเตรียมความพร้อมทางวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน”
“สอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง”
SKNWCSS หลักสูตร 2
ปกแผนการสอน / ตัวอย่าง / แบบฟอร์มการเขียนแผน /แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบประเมินบุคลากร
แบบฟอร์มแผนจัดการการเรียนรู้ 1
แบบฟอร์มแผนจัดการการเรียนรู้ 2
แบบฟอร์มแผนจัดการการเรียนรู้ 3
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสิ่งที่ครูผู้สอนต้องปฏิบัติ ต้องมี และทำให้เกิด
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
แบบรายงานตนเองรายการที่มุ่งประเมิน

วิทยากรพิเศษ ดร.นิพนธ์ เสือก้อน

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเตรียมการสู่มาตรฐานในระบบประกันคุณภาพ
ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2558 ณ ชวาลันรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

หน้าหลัก