งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ( Performance Based Budgerting : PBB )


เป็นระบบงบประมาณที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยาการที่ใช้ไปกับผล ( Results ) ที่จะได้รับจากโครงการ ลักษณะสำคัญของ PBB คือ
  • ให้ความสำคัญกับ Output และ Outcome ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาล
  • ใช้การวางแผนกลยุทธ์ ( Strategic Planning ) เป็นเครื่องมือในการกำหนด Output Outcomeและงบประมาณ
  • กระจายอำนาจ ( Devolution )ในการตัดสินใจให้กับผู้บริหารของหน่วยงาน
  • จัดสรรงบประมาณเป็นวงเงินรวม ( Block Grant ) ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้งบประมาณ
  • คำนวณค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณจากผลผลิตหรือกิจกรรม
  • กำหนดวงเงินงบประมาณล่วงหน้า ( Medium term Expenditure Framework :( MTEF )
  • ใช้ระบบบัญชีพึงรับพึงจ่าย ( Accrual Basis )
  • เน้นการควบคุมภายใน
  • การรายงานผลจะเชื่อมโยงระหว่างการดำเนินงานกับนโยบายของหน่วยงานและรัฐบาล