ประวัติจังหวัดเลย

คำขวัญประจำจังหวัดเลย

เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม

ตราประจำจังหวัด

ความหมายของตราประจำจังหวัด

ภาพเจดีย์ หมายถึง พระธาตุศรีสองรักเป็นอนุสรณ์การปักปันเขตแดนระหว่างกรุงศรีสันตนาคนหุตกับกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จหระมหาจักรพรรดิ์

ประวัติ

เลย เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางภาคเหนือ

สถานที่ตั้งตัวเมืองอยู่ท่ามกลางภูเขาน้อยใหญ่
ดินฟ้าอากาศคล้ายกับภาคเหนือคือ มีอากาศหนาวเย็น มีหมอกปกคลุมอยู่เสมอ
เป็นจังหวัดเดียวในประเทศที่เคยหนาวจัดจนอุณหภูมิลดลงถึงศูนย์องศาเซลเซียส
เลยอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 520 กิโลเมตร มีพื้นที่ 11,424.6 ตารางกิโลเมตร