ดอกเข็ม

ลักษณะ : เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีหลายพันธุ์ลำต้นแตกกิ่งก้านสาขาเป็นพุ่ม ใบเป็นใบเดี่ยวแข็ง
สีเขียวสด ใบมณรีปลายใบแหลมจะออกเรียงสลับทิศทางกัน ดอกออกเป็นช่อใหญ่ช่อหนึ่งมีหลายดอกมีทั้งเล็ก
และใหญ่ตามชนิดพันธุ์ดอกออกมีหลายสี ชอบแดดจัด ออกตลอดปี
การขยายพันธุ์ : ใช้กิ่งตอนหรือปักชำ
BACK