หลักคุณธรรมนำชีวิต

หลักคุณธรรม นำชีวิต (คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าเมนูหลัก)
การสร้างความดี
บุญ อันหมายถึง ความดี
ซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า
ผู้ปราถนาจำต้องรู้ว่าอะไรคือบุญ เป็นความดี
จะได้บำเพ็ญให้สำเร็จผลสมความมุ่งหมายได้
ผู้ที่ปฏิบัติด้วยนิยมตามๆกันมา ไม่รู้ว่าอะไรเป็นความดี
จะปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยดีไม่ได้
แม้จะปฏิบัติด้วยความงมงาย ก็ไม่นำให้สำเร็จประโยชน์

<< หน้าเมนูหลัก >>

<< ผู้จัดทำ >>

<< หนังสืออ้างอิง >>