เครื่องดนตรีประเภทตี


กรับพวง กรับเสภา อังกะลุง ระนาดเอก
ระนาดทุ้ม ฉิ่ง-ฉาบ ระนาดทุ้มเหล็ก ฆ้องโหม่ง
ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ฆ้องมอญวงใหญ่ ขิม
รำมะนามโหรี โทนชาตรี โทนมะโหรี ตะโพน
กลองทัด กลองชาตรี กลองแขก คอกเปิง

  • MENU